วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวทิพย์ อาทิตย์ตั้ง
ชื่อเล่น{ทิพย์}
สาขา การศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ คบ.2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึง